Dentystyka i ortodoncja
Dobra ortodoncja – podstawy

Dolutegrawir plus Abakawir-Lamiwudyna w leczeniu zakażenia HIV-1 AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
November 6th, 2018

Mediana czasu do supresji wirusowej (poziom RNA HIV-1 <50 kopii na mililitr) wynosił 28 dni wśród uczestników otrzymujących dolutegrawir i abakawir-lamiwudynę, w porównaniu z 84 dniami wśród otrzymujących efawirenz-tenofowir DF-emtrycytabinę (nominalnie P <0,001 ) (Rys. Skorygowana średnia zmiana względem linii bazowej w 48. tygodniu w liczbie limfocytów T CD4 + była większa w przypadku dolutegrawiru i abakawiru-lamiwudyny niż w przypadku efawirenzu-tenofowiru DF-emtrycytabiny (267 na milimetr sześcienny w porównaniu do 208 na milimetr sześcienny, nominalnie P <0,001) ( Figura 2B). W żadnej z badanych grup nie stwierdzono istotnych zmian w stosunku do wartości wyjściowych w zakresie wskaźników stanu zdrowia. Bezpieczeństwo
Rysunek 4. Rysunek 4. Profil bezpieczeństwa w ciągu 48 tygodni. Panel A przedstawia najczęstsze kliniczne zdarzenia niepożądane (zgłoszone u 5% uczestników w grupie) i względne ryzyko. Zdarzenia niepożądane o wartości względnego ryzyka mniejszej niż 1,0 występowały rzadziej w przypadku dolutegrawiru i abakawiru-lamiwudyny niż w przypadku efawirenzu-tenofowiru DF-emtrycytabiny, podczas gdy u pacjentów z wartością względnego ryzyka większą niż 1,0 częściej występowały dolutegrawir i abakawir. lamiwudyna; wartość względnego ryzyka wynosząca 1,0 wskazuje, że ryzyko było takie samo w obu grupach. Przedziały ufności (pręty poziome) z wyjątkiem 1,0 wskazują na znaczącą różnicę między obiema grupami. Panel B pokazuje średnią zmianę od wartości wyjściowej w stężeniu kreatyniny w surowicy. I słupki wskazują odchylenie standardowe. Aby przeliczyć wartości kreatyniny na miligramy na decylitr, podziel przez 88,4.
48-tygodniowy profil bezpieczeństwa dolutegrawiru i abakawiru-lamiwudyny był ogólnie korzystny w porównaniu z efawirenzem-tenofowirem DF-emtrycytabiną (fig. 4 i tabela S5 w dodatkowym dodatku). Podczas 48-tygodniowego okresu obserwacji tego badania, wśród najczęściej zgłaszanych klinicznych zdarzeń niepożądanych (głównie łagodnego do umiarkowanego) występowały biegunka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, nudności, ból głowy i zmęczenie. Ogólnie zdarzenia niepożądane w stopniu 3. lub 4. odnotowano u 10% uczestników grupy DTG-ABC-3TC iu 16% osób z grupy EFV-TDF-FTC. Wysypki i zdarzenia neuropsychiatryczne (w tym zaburzenia snu, lęki, zawroty głowy i senność) były znacznie częstsze w przypadku efawirenzu-tenofowiru DF-emtrycytabiny, natomiast bezsenność zgłaszano częściej z dolutegrawirem i abakawirem z lamiwudyną (Figura 4A). Przypadki bezsenności miały zazwyczaj łagodny nasilenie i doprowadziły do przerwania badania leku u jednego uczestnika grupy DTG-ABC-3TC iu dwóch w grupie EFV-TDF-FTC. W 48. tygodniu nie odnotowano przypadków zawału mięśnia sercowego ani innych niedokrwiennych zdarzeń wieńcowych.
Działania niepożądane związane z lekiem (zgodnie z oceną badacza) zgłaszano częściej wśród uczestników otrzymujących efawirenz-tenofowir DF-emtrycytabinę niż u tych, którzy otrzymywali dolutegrawir i abakawir-lamiwudynę (66% vs.
[hasła pokrewne: choroba scheuermanna operacja, lekarz z dojazdem do domu poznań, dyżury aptek żywiec ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: choroba scheuermanna operacja dyżury aptek żywiec lekarz z dojazdem do domu poznań